E-SHOP
Hledání produktů

zadejte min.3-znaková slova


Katalog (ceny bez DPH)
1. HUTNÍ MATERIÁL
2. SPOJOVACÍ MATERIÁL
1. ŠROUBY
3. PODLOŽKY

Informace zákazníkům o zpracování poskytnutých osobních údajů


Tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování Vašich osobních údajů, zajištění jejich ochrany a Vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů ve firmě Feromat Brno, s.r.o. Slaměníkova 1016/23a, 614 00 Brno–Maloměřice, zapsána u K.s. v Brně, odd.C, vl.28158.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a tato informace o zpracování osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost Feromat Brno, s.r.o. shromažďuje od Vás nebo o Vás, prostřednictvím naší komunikace s Vámi, prostřednictvím našich produktů a služeb, které Vám poskytujeme.


Při zpracování Vašich osobních údajů dbáme na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR"), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je vždy společnost Feromat Brno, s.r.o., které jste údaje poskytli nebo která je od Vás získala při vaší návštěvě nebo jiné komunikaci s Vámi, a to k naplnění jednoho nebo více účelů.


Osobní údaje, které zpracováváme

Naše společnost zpracovává především tyto osobní údaje:

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo.

adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa.

další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.


Sjednáváte si náš produkt nebo službu

Pokud si s námi sjednáváte náš produkt nebo službu nebo se o ně zajímáte, předáváte nám základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt či službu Vám můžeme nabídnout. Správcem těchto osobních údajů je poskytovatel produktu nebo služby.


Komunikujete s námi

Vaše osobní údaje získáváme také v průběhu Vaší komunikace s námi. Není rozdíl, jestli s námi komunikujete elektronicky, písemně, telefonicky nebo při osobní návštěvě.


Účely používání osobních údajů

Získané osobní údaje naše společnost používá pro následující účely:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb

 • zajištění provozních činností

 • zajištění přístupu k sítím

 • účetní a daňové účely

 • vymáhání pohledávek

 • splnění právních povinností

 • vedení zákaznické evidence


Mezi účely zpracování patří následující kategorie:


Obsluha a servis zákazníků

Identifikace a autentizace zákazníka

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat naše produkty nebo služby, potřebujeme znát Vaše základní údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů. Abyste si mohli obsluhovat své produkty pomocí aplikací a mohli s námi komunikovat elektronicky, spravujeme Vaše přístupové údaje - zejména přihlašovací jména a hesla, která slouží k bezpečné autentizaci Vaší osoby.

Vaše údaje zpracováváme pro Vaši smlouvu a plnění povinností z právních předpisů.


Využívání elektronických kanálů

Pro tento účel zpracováváme informace, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, Vaše preference nastavení služeb a údaje, které na našich stránkách vyplníte, neboť Vám chceme zajistit pohodlné využívání našich webových stránek. Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a pro přípravu smlouvy na Vaši žádost.

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh Vaší smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát Vaše jméno, datum narození a adresní údaje. Údaje až do podpisu smlouvy používáme pouze k přípravě návrhu smlouvy na Vaši žádost. Po podpisu smlouvy zpracováváme údaje za účelem její realizace; pokud smlouva nebyla podepsána, zpracováváme je jen, pokud pro jejich zpracování existuje jiný účel.


Řízení vztahů se zákazníky

Respektujeme Vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte a jaká máte přání. Řešíme s Vámi nejrůznější záležitosti týkající se příslušného produktu, zejména jeho založení, nastavení, změny, poskytování informací o produktu a další. Řešíme i Vaše požadavky, přání a stížnosti na našich pobočkách, zákaznických linkách, internetových stránkách, v mobilních aplikacích a dalšími způsoby. Tyto požadavky se mohou vedle našich produktů a služeb týkat i uplatňování Vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů.


Používání produktů a služeb

Tím, že jste si vybrali naše produkty a využíváte naše služby, dochází z naší strany ke zpracování Vašich údajů. Především se jedná o Vaše základní údaje, údaje o produktech a službách. Na elektronických portálech, které využíváte pro obsluhu produktů, Vám zobrazujeme základní informace o Vás a Vašich produktech a tyto informace spravujeme, abychom vám obsluhu produktů usnadnili.


Zasílání servisních zpráv

V rámci poskytování našich služeb Vám zasíláme zprávy, které slouží ke komfortnější obsluze poskytovaného produktu nebo služby. Za tímto účelem zpracováváme Vaše kontaktní údaje.

Účetnictví a daně

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům. Zpracováváme z důvodu plnění povinností z právních předpisů a pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Bezpečnost

Pro tyto účely chráníme jak fyzický majetek, např. umístněním kamer v našich obchodních místech, tak i data. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob v objektech využívaných naší společností. Záznamy z kamer zpracováváme v souladu s účelem jejich pořízení a podle přísných pravidel k zajištění ochrany Vašich dat.


Vnitřní správa

Výkon práv společnosti

Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká Vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.


Vnitřní správa, řízení informací, optimalizace procesů

Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci každé společnosti. Vaše základní údaje, profilové údaje a údaje o produktech a službách jsou používány pro účely plánování, vyhodnocování apod.

Zpracováváme z důvodu plnění povinností z právních předpisů a pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.


Zdroje získávání osobních údajů

Naše společnost získává osobní údaje především od Vás v rámci jednání o uzavření smlouvy, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují.

Naše společnost Vás vždy informuje o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi Vámi a naší společností a tak významně zefektivní poskytování služeb.

Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.


Zpracování údajů z veřejných registrů

V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, získáváme Vaše základní údaje z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku.


Předávání údajů v rámci společnosti Feromat Brno, s.r.o.

Naše společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je naší společností organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Dodavateli mimo Feromat Brno,s.r.o. jsou zejména:

 • subjekty vymáhající naše pohledávky

 • POSKYTOVATELÉ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 • poskytovatelé programátorských a IT služeb

 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů a doručovacích společností


Vyžádání bez souhlasu

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás. Jde např. o soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.


Kamerové systémy

Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoje obchodní a další činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb instalovala a provozuje kamerové systémy se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů Vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru.

Pořízené kamerové záznamy jsou v případě bezpečnostních incidentů zpřístupněny pouze určeným zaměstnancům naší společnosti. Předány mohou být pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Naše společnost může těmto orgánům záznamy poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny.


Zabezpečení osobních údajů

Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit Vaše osobní údaje. K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách.


Uchovávání osobních údajů

Naše společnost uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytovaného produktu nebo služby případně jiného druhu sjednaného smluvního vztahu, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Při nakládání s Vašimi údaji respektujeme pravidla datové minimalizace. U většiny obchodních vztahů musíme provádět opatření podle zákona. Jsme povinni podle zákona o DPH uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytnutým vybraným službám 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Uchováváme tyto a další údaje v archivu po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů. A to zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku).


Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování Vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování Vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky.

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu:

 • máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat

 • máte právo od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich případnou opravu

 • máte právo nesouhlasit se zpracováním některých nebo všech Vašich osobních údajů

 • máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů


Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, činíme tak buď s vaším souhlasem nebo na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování vámi používaných produktů a služeb, zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťující ochranu a zabezpečení našich systémů a našich zákazníků nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Informace.


Chci mít přehled, jaké moje údaje zpracováváte

Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena.


Mám zájem o opravu mých údajů

Může se stát, že Vaše údaje jsou nesprávně zaznamenané, nebo neaktuální. Na Vaši žádost je samozřejmě opravíme nebo doplníme neúplné údaje, pokud nás na to upozorníte.


Nepřeji si, abyste moje osobní údaje dále používali (výmaz údajů)

Plně respektujeme Vaše právo na výmaz osobních údajů. Pokud na základě Vaší žádosti zjistíme, že pro další zpracování Vašich osobních údajů neexistuje žádný právní titul, který by nám umožnoval jejich použití, vymažeme je.


Myslím si, že některé moje osobní údaje používáte neoprávněně

Na Vaši žádost posoudíme a do vyřešení žádosti zablokujeme případné používání Vašich osobních údajů, u kterých budou pochybnosti, zda je používáme v souladu s příslušnými právními předpisy.


Nechci Vám poskytnout některé své osobní údaje

Nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytnout. Vždy Vás budeme informovat, které Vaše osobní údaje jsou pro uzavření příslušné smlouvy povinné, a Vaše případné odmítnutí nás povede k závěru, že Vám nebudeme moci nabízený produkt nebo službu poskytnout.


Chci odvolat můj souhlas

Pokud jste nám ke zpracování Vašich údajů poskytli Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich údajů po celou dobu, po kterou byl Váš souhlas platně udělen. Odvolání Vašeho souhlasu bude mít vliv jen na zpracování Vašich údajů pro konkrétní účel nebo účely, pro které byl udělen. Nemá však vliv na zpracování Vašich osobních údajů pro jiné účely a právní důvody, pokud se na takové osobní údaje vztahují (např. plnění povinnosti stanovené právním předpisem).


Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 19417813.