E-SHOP
Hledání produktů

zadejte min.3-znaková slova


Katalog (ceny bez DPH)
1. HUTNÍ MATERIÁL
2. SPOJOVACÍ MATERIÁL
1. ŠROUBY
3. PODLOŽKY

Obchodní podmínky internetového obchodu shop.feromat.cz1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě shop.feromat.cz, jehož provozovatelem je společnost Feromat Brno, s.r.o., se sídlem Brno, Slaměníkova 1016/23a, PSČ 614 00, identifikační číslo 25500244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 28158 (dále i jen „prodávající“).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Feromat Brno, s.r.o. (dále i jen „prodávající“) a kupujícího (dále i jen „kupující“), který je buď a) kupující-podnikatel - kterým je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu rovněž jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; v takovém případě se ustanovení bodu 4. (s výjimkou ust. bodu 4.3) a 6. těchto obchodních podmínek nepoužijí, anebo b) kupující-spotřebitel - kterým je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

1.3 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí:

a) Ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále i jen „ObčZ“) a smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem. V případě jakýchkoli rozdílů mezi Obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

b)  Ve vztahu mezi prodávajícím s kupujícím-spotřebitelem Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále i jen „ObčZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).2. Vymezení pojmů

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná vždy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Uzavření kupní smlouvy s kupujícím-spotřebitelem

Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Odesláním objednávky kupujícího-spotřebitele a její přijetí prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení objednávky informativním e-mailem (dále i jen „potvrzení o doručení objednávky“); na vznik smlouvy však toto potvrzení objednávky nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.3 Uzavření kupní smlouvy s kupujícím-podnikatelem

Návrhem k uzavření smlouvy je písemná objednávka odeslaná kupujícím-podnikatelem prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručené kupujícímu podnikateli (dále i jen „potvrzení objednávky“). Doručením potvrzení objednávky kupujícímu-podnikateli vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

2.4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupné na shop.feromat.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Výkresy, obrázky, rozměry, hmotnosti nebo ostatní výkonnostní údaje vztahující se ke zboží jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou jako závazné mezi prodávajícím a kupujícím sjednány. Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. K ceně je připočítáváno dopravné a balné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, zboží upravené dle přání kupujícího nebo zboží, které není na skladě prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené smlouvy a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce, cla). Hutní materiál se dodává v množstvím zaokrouhleném na výrobní délky směrem nahoru, menší množství výhradně po dohodě s prodávajícím.3. Informace o kupní smlouvě

3.1 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.

3.2 Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží. Informace o jednotlivých krocích uzavírání kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území České republiky.4. Odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

4.1 V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ObčZ má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje písemně prodávajícího na adrese Feromat Brno, s.r.o., Slaměníkova 1016/23a, 614 00 Brno, IČ: 255 00 44, DIČ: CZ25500244. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud se kupující-spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme mu vyplnit vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem, dostupný na webových stránkách prodávajícího (vzorový formulář odstoupení), ve kterém písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, číslo objednávky, datum objednání zboží, své identifikační údaje, číslo účtu pro vrácení peněz (nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup), případně číslo prodejního dokladu; tímto bude docíleno urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu prodejce-vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní včetně originálního obalu a je bez známek opotřebení a používání; dále pak platí, že vrácené zboží nesmí být oproti stavu, v němž bylo v okamžiku, kdy je kupující od prodávajícího převzal, nijak upraveno. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou prodávajícímu výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je kupujícímu-spotřebiteli vrácená částka snížena o náhradu vzniklé škody a náklady spojené s navracením zboží dle ustanovení § 1820 odst. 1 g) občanského zákoníku. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující-spotřebitel.

4.2 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, však kupující-spotřebitel nemůže odstoupit dle ust. § 1837 ObčZ zejména od smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,4.3 Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány  bonusy, je smlouva ve vztahu k poskytnutým bonusům mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté  bonusy. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

4.4 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu-spotřebiteli nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (ne však dříve, než (i) prodejce obdrží zpět vracené zboží, nebo (ii) do doby, kdy spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na adresu prodávajícího, podle toho, která ze skutečností (i) nebo (ii) nastane dříve). Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu-spotřebiteli zaslán.

4.5 V případě, že zboží při převzetí kupujícím-spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující-spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího-spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující-spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.5. Odstoupení od smlouvy kupujícím-podnikatelem a jeho nároky z vad zboží

5.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení zákona, zejména ust. § 2001 a násl. ObčZ.

5.2 Předpokladem odpovědnosti prodávajícího za vady je splnění povinnosti kupujícího-podnikatele zboží prohlédnout bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující-podnikatel je povinen reklamovat vady zboží okamžitě poté, co vadu zjistí. Množstevní reklamace lze uplatňovat pouze mimo rozsah tolerance balení nebo hmotnosti dodávky ±5 %. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

5.3 Není-li výslovně ujednáno jinak, platí pro uplatnění odpovědnostních nároků zákonné lhůty.

5.4 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

5.5 Nároky z odpovědnosti za vady mohou být uplatněny nejpozději do 12 měsíců po předání zboží kupujícímu-podnikateli. Kupující-podnikatel je povinen písemně upozornit prodávajícího doporučeným dopisem s dodejkou na vady zboží a zboží odeslat k reklamaci po odsouhlasení prodávajícího. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží prodávajícím dle jeho volby opraveno, doplněno chybějící zboží nebo vyměněno za náhradní.

5.6 Nebude-li vada zboží odstraněna nebo nebude-li dodáno náhradní zboží, může kupující-podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny. Kupující-podnikatel nemá nárok na úhradu nákladů nutných k uplatnění práva z odpovědnosti za vady. V případě reklamace zboží nemá kupující-podnikatel nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou zboží do místa plnění.

5.7 V případě odstoupení od smlouvy nebo při dodání náhradního zboží je kupující-podnikatel na vlastní náklady povinen vrátit prodávajícímu vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo prodávajícím dodáno. Kupující-podnikatel je zejména povinen skladovat zboží v takových podmínkách, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy a zejména před jakoukoli vzdušnou vlhkostí. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující-podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel. Ustanovení předchozí věty neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího-podnikatele, jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku jeho prohlídky dle bodu 5.3 těchto podmínek nebo jestliže kupující-podnikatel před objevením vad zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při jeho obvyklém použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.6. Odpovědnost za vady vůči kupujícímu-spotřebiteli

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

6.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.3 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.4 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.5 Záruční doba na spotřební zboží činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

6.6 Reklamace musí být kupujícím uplatněna písemně, a to doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla prodávajícího.

6.7 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující následující oprávnění:

a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

c) Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit.

d) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.8 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.9 Zjistí-li kupující rozpor mezi údaji v dodaném množství a údaji uvedenými v dodacím listě, faktuře, nebo zjistí-li poškození zboží vlivem přepravy či jeho zjevné poškození a zjevné vady, je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu a písemně (poštou, faxem, e-mailem) reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou prodávajícím uznány. Množstevní reklamace lze uplatňovat pouze mimo rozsah tolerance balení nebo hmotnosti dodávky ±5 %.

6.10 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od doručení písemné reklamace podle odst. 6.7 těchto obchodních podmínek. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě k vyřízení reklamace, má kupující po překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace právo na výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti nebo od smlouvy odstoupit. 7. Platba za zboží

7.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, dopravné a balné řádně a včas.

7.2 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, dopravného a balného. Vlastnické právo přechází na kupujícího (i) dnem předání zboží kupujícímu nebo (ii) dnem úplného zaplacení kupní ceny, dopravného a balného, podle toho, ke které ze skutečností uvedených pod písm. (i) a (ii) dojde později.

7.3 Zboží může být kupujícímu zasláno tzv. na dobírku. Kupující je povinen uhradit kupní cenu, dopravné a balné při převzetí zboží od pracovníka prodávajícího nebo spediční společnosti pověřené prodávajícím (dále i jen „dopravce“), a to formou hotovostní úhrady tzv. dobírky.

7.4 Kupující může dále kupní cenu za zboží uhradit předem bankovním převodem na účet prodávajícího (zálohová platba). Tato platba se má za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.5 Kupující-podnikatel, který má s prodávajícím uzavřenu rámcovou smlouvu a přidělený kreditní rámec se splatností, může také uhradit kupní cenu za zboží bankovním převodem.

7.6 V případě osobního odběru bude kupní cena uhrazena v hotovosti při převzetí zboží kupujícím.

7.7 Při osobním odběru nebo způsobu platby jiným než je hotovost, nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít pouze osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečným způsobem identifikovat a prokázat, že je oprávněná zboží převzít.8. Skladová dostupnost, termín dodání a doprava

8.1 Kupující je před uložením objednávky informován o aktuální skladové dostupnosti objednávaného zboží. Přestože skladová dostupnost odpovídá aktuálnímu skladu zásob ve skladu prodávajícího, může se v ojedinělých případech vlivem pohybu zásob stát, že v okamžiku, kdy je objednávka uložena ke zpracování, dojde ke změně aktuální dostupnosti a kupující o tom není informován. V tomto případě kupujícím, u jejichž objednávky některá položka není skladem, zasílá prodávající nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky informační e-mail s předpokládaným termínem dodání.

8.2 Je-li zboží na skladě, prodávající zboží odešle kupujícímu do 3 pracovních dnů po potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Ustanovení předchozí věty neplatí, pokud zboží nebude v době potvrzení objednávky k dispozici skladem u prodávajícího na území České republiky; v takovém případě bude zboží kupujícímu odesláno v co nejkratší možné době, maximálně však do 1 měsíce po potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, přičemž v takových případech platí, že pokud zboží nebude kupujícímu dodáno do 1 měsíce po potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, je kupující oprávněn od kupní smlouvy, pokud jde o nedodané zboží, odstoupit svým písemným prohlášením doručeným prodávajícímu. Ustanovení předchozích dvou vět platí jen, pokud prodávající v potvrzení objednávky neuvedl jiné datum odeslání zásilky se zbožím.

8.3 Zásilky jsou odesílány spediční společností podle volby prodávajícího.

8.4 Způsoby dopravy a dodání zboží ke kupujícímu a cena dopravy jsou závislé na hmotnosti a rozměrech dodávky:

a) Osobní odběr zboží v sídle prodávajícího – 0 Kč. Při výběru této možnosti v objednávce bude kupující informován e-mailem, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí.

b) Balíková služba – 199 Kč bez DPH za jeden balík doručovaný na území České republiky u dodávky zboží o hmotnosti do 30 kg a splňujících podmínky přepravní služby (upřesníme na konkrétní dotaz). Zboží může být prodávajícím při využití balíkové služby v závislosti na množství objednaného zboží zabaleno a dodáno v jednom nebo více balících. V tomto případě kupujícím, jejichž objednávka překročí hmotnost nebo rozměry jednoho balíku, zasílá prodávající nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky informační e-mail s údaji o počtu balíků a celkové ceně balíkové služby.

c) Vlastní doprava prodávajícího – u objednaného zboží přesahující rozměry a hmotnost zboží dle čl. 8. odst. 8.4 bod b) až do 7m délky zboží libovolné hmotnosti až do nejvyšší povolené hmotnosti nákladního vozidla a do vzdálenosti 50 km od sídla prodávajícího, je možno využít vlastní dopravy nákladním vozidlem prodávajícího.  Přepravné vlastní dopravou činí při vzdálenosti místa doručení ve městě Brně paušální částku 900,- Kč bez DPH. Při vzdálenosti místa doručení do 50 km od sídla prodávajícího činí přepravné 900 Kč plus 100 Kč za každých započatých 10 km vzdálenosti od sídla prodávajícího. V případě kupujících, jejichž objednávka do místa doručení překročí vzdálenost 50 km od sídla prodávajícího, kteří však projeví zájem o dopravu zboží vlastní dopravou prodávajícího, zasílá prodávající nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky informační e-mail s údaji o výši přepravného vlastní dopravou prodávajícího.

d) Ve zvláštních případech (zejména: délka objednaného zboží více než 7 m, vzdálenost do místa doručení větší než 50 km od sídla prodávajícího, speciální instrukce kupujícího ke konkrétnímu způsobu dopravy, apod.), kdy nelze v objednávce před jejím uložením ke zpracování cenu dopravy zboží přesně stanovit, zasílá prodávající nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky kupujícímu informační e-mail o způsobu a ceně dopravy zboží.

8.5 Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník zásilku nepřevezme a tento stav písemně nahlásí prodávajícímu.

8.6 Dopravce kupujícího telefonicky kontaktuje na telefonním čísle, které kupující uvedl ve své objednávce a sjedná s ním termín doručení zásilky se zbožím.

8.7 Pokud nebude kupující dopravcem zastižen v místě dodání v termínu sjednaném podle odstavce 8.6, dopravce kupujícího znovu telefonicky kontaktuje a sjedná s ním nový termín dodání.9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.9.2020 a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později.

9.2 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

9.3 Objednávka kupujícího, jakož i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

9.4 Místem pro případné řešení soudních sporů je věcně a místně příslušný soud podle sídla dodavatele.10. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Při jejich zpracování dbáme na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR"), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Podrobné informace o způsobu nakládání s osobními údaji najdete zde.Brno, 1.12.2022

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 24475552.